ผู้ถือหุ้น NCL อนุมัติลุยธุรกิจ Digital Marketing & IT infrastructure

ข่าวล่าสุด

ผู้ถือหุ้น “เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์” โหวตอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจ Digital marketing & IT infrastructure มูลค่ารวม 250 ล้านบาท ด้วยวิธีแลกหุ้นพีพี 72,518,676 หุ้น คิดเป็น 13.46% พร้อมถือหุ้น “ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด” 25% ผ่านบีโอบี โฮลดิ้ง และการลงทุนในครั้งนี้ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างฐานกระแสเงินสด สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (BOB) ซึ่ง BOB ถือหุ้นของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (CDN) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

โดยธุรกิจของ CDN แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.Digital content gateway หรือบริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงแบบครบวงจร 2.Digital solution หรือบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง CND ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่ ดิจิทัลคอนเทนต์ แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ และ 3.Digital Agency หรือ บริการวางแผน จัดทำ และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ One-Stop Service เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ CDN ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์รายแรกๆ ของประเทศอย่าง edtguide.com ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล

สำหรับรายละเอียดในการลงทุนในครั้งนี้ NCL จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 13.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น และคาดว่าการรับโอนกิจการในครั้งนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2/2565

“ที่ผ่านมา ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ Logistics ที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้น และปัจจัยการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับธุรกิจ Non-Logistics อื่นๆ เป็นตัวช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มให้สินทรัพย์และกำไรให้บริษัทฯ การที่บริษัทเข้ามาลุยธุรกิจ Digital Marketing & IT infrastructure ในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจ Digital นั้นมีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว เห็นได้จากรายได้ของ CDN ที่สูงถึง 390 ล้านบาทต่อปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นกว่า 43% ในปี 2562 ทำให้เชื่อมั่นว่าการลงทุนนี้จะเข้ามาช่วยหนุนให้เครือธุรกิจของ NCL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นได้เติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ” นายพงษ์เทพ กล่าว

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket