“CKPower” คว้ารางวัลRising Star Sustainability Awards ด้านความยั่งยืน

ข่าวล่าสุด

“CKPower” คว้ารางวัลRising Star Sustainability Awards ด้านความยั่งยืน งาน SET Awards 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึง ESG
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower เปิดเผยว่า CKPower ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประจำปี 2565

 

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมด้วยวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความมุ่งมั่น ของบริษัทที่มุ่งเป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

 

“รางวัล SET Awards 2022 กลุ่ม Rising Star Sustainability Awards หรือรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 นี้ พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ CKPower ในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน และสมดุล ท่ามกลางสภาวะแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลากหลายด้าน”

สำหรับโจทย์ความท้าทายในธุรกิจพลังงานที่ต้องนำพาองค์กรฝ่าวิกฤต ไปให้ได้ คือ แนวโน้มธุรกิจพลังงานระดับโลก ที่พบปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ และการตอบรับเป้าหมายระดับชาติเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

โดยได้ตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทำงานในทุกขั้นตอนเพื่อ มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2608

 

อย่างไรก็ดี CKPower ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายของการร่วมสร้างอุตสาหกรรมพลังงานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต จำหน่าย จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบัน CKPower มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 89% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และตั้งเป้าว่าภายในระยะเวลา 5 ปี จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 95%

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจที่รัดกุม และยืดหยุ่นตอบรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการหิ่งห้อยซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศให้ชุมชนด้วยไฟฟ้าหมุนเวียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว